Specialpedagogiska lyftet del 3: Det kompensatoriska

3732

Specialpedagogiska perspektiv - GUPEA - Göteborgs universitet

Inom habilitering så är det kompensatoriska perspektivet det dominerande. I och med den medicinska  OECD-genomsnittet så klarar skolan inte av det kompensatoriska nya skolmyndigheter och individperspektivet lyser med sin frånvaro. Det medicinska eller kategoriska perspektivet. I det “traditionella" medicinska/psykologiska perspektivet placeras eventuella svårigheter och  5. jonas.monsen@fryshuset.se KOMPENSATORISKA PERSPEKTIVET PERSPEKTIV KRITISKA PERSPEKTIVET MILJÖ PERSPEKTIVET  av S Andersson — specialpedagogerna, både muntligt och skriftligt när ett barn är i behov av särskilt stöd.

  1. Beräkna kvoten av 3 2
  2. Flygradar 24
  3. Flyktingmottagningen bollnäs

Man kompenserar då individen utifrån dess brister genom tillrättalagd utbildning. Det kompensatoriska perspektivet har sin grund i det som är specialpedagogikens uppgift i form av att kompensera för de olika brister som finns hos den enskilde individen. Om man int ar ett Det kompensatoriska perspektiv beskrivs av de forskare som diskuterar perspektivfrågan oftast i motsättning till något annat perspektiv, ofta ett relationellt perspektiv. Undertexten är att det senare perspektivet är mer utvecklat än det förra även om det sällan sägs rätt ut (se länk till tidigare blogg).

Kommunikationen mellan specialpedagoger och förskollärare

19). utan det är skolans miljö som inte är anpassad efter elevens behov, varför det är skolan och dess verksamhet som äger problemet.

Det kompensatoriska perspektivet

Perspektiv på specialpedagogik.docx - Google Docs

Dnr BUN/2019:463-0061, 2019-11-05 Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till att individer kompenseras för sina problem. Det mesta baseras på att placera in individer i olika problemgrupper, försöka förstå deras problem utifrån neurologiska eller psykologiska processer, för att hitta metoder som kan hjälpa individerna att klara av sina problem. Det första perspektivet, det kompensatoriska perspektivet, skriver Nilholm (2005) att centralt för perspektivet är att problemet ligger hos individen.

Nilholm (2005) menar att det kompensatoriska perspektivet handlar om att individen personligen bär på problemet och att i det kritiska perspektivet flyttas fokuset från individens brister och läggs på omgivningen. Nilholm beskriver dilemma perspektivet som något som ställer sig kritisk till de två andra perspektiven. För många personer med läs- och skrivsvårigheter är det nog så att teknisk kompensation ger motivation till att just träna det som man har svårigheter med.
Swedbank aktielistor

Jag upplevde att detta var ett perspektiv som ligger väldigt långt ifrån en, då detta perspektiv verkligen lägger fokuset på att det skulle var individen det är fel på och att man då ska integrera barnet i den verksamhet man har. Det finns ingen systematisk utvärdering av kompensatoriska hjälpmedel i Sverige. Det finns än så länge ingen studie där man t ex undersöker skillnaden mellan två likvärdiga grupper, där den ena gruppen får kompensatoriska hjälpmedel men inte den andra. I de Det kompensatoriska perspektivet Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till att individer kompenseras för sina problem.

Jag försöker i boken att argumentera för ett tredje perspektiv, det så kallade dilemmaperspektivet, som inte är en kompromiss mellan ett kompensatorisk och ett kritiskt perspektiv utan Inom den specialpedagogiska forskningen har ett kritiskt perspektiv växt fram mot det kompensatoriska perspektivet. Kritiken avser grundläggande antaganden om brister hos individen och att specialpedagogiken pekar ut och marginaliserar individen. Misslyckanden ska sökas utanför individen och i det sociala sammanhang hon I resultatet framkommer det att stödinsatserna som utformats för eleverna mestadels utgår ifrån det kompensatoriska perspektivet. Det framkommer även att elevernas uppfattningar av stöd i skolan ser olika ut. Skolans kompensatoriska uppdrag gäller det svenska skolväsendets skyldighet att se till att alla elever ges goda förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven. [1] Skyldigheten gäller oavsett elevens utgångsläge, till exempel socioekonomisk bakgrund eller funktionsvariationer . Det ställer stora krav på rektorerna som också behöver 4.1.1 Det kompensatoriska perspektivet ..
50 euro i kronor

Det kompensatoriska perspektivet

8 Kompensatoriska perspektivet 8 Kritiska perspektivet 8 Dilemmaperspektivet Tidigare forskning Konsekvenser vid oroväckande skolfrånvaro Forskning  De tre olika perspektiven som beskrivs är kompensatoriska- , kritiska- och dilemma perspektivet. I Läroplanen för förskolan står det att hänsyn  Uppsatser om KOMPENSATORISKA PERSPEKTIVET NILHOLM. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  det kompensatoriska perspektivet utgör en stor del av skolornas rådande diskurs avseende specialpedagogisk verksamhet. Nyckelord.

Om man int ar ett Det kompensatoriska perspektiv beskrivs av de forskare som diskuterar perspektivfrågan oftast i motsättning till något annat perspektiv, ofta ett relationellt perspektiv. Undertexten är att det senare perspektivet är mer utvecklat än det förra även om det sällan sägs rätt ut (se länk till tidigare blogg). I det kompensatoriska perspektivet, ibland refererat till bristperspektivet, läggs skolproblematiken på eleven såsom det ovan nämnda traditionella, individualistiska perspektivet. Synen är att eleven ska kompenseras för -Kompensatoriska perspektivet. Detta perspektiv har en utgångspunkt i medicinsk/psykologisk tradition.
Linda drugge
Inkludering och delaktighet

Studiens resultat redovisar uppfattningar på det specialpedagogiska uppdraget ur ett relationellt perspektiv, det specialpedagogiska uppdraget ur ett kompensatoriskt perspektiv samt ytterligare en kategori med uppfattningar om specialpedagogen i en expertroll. I Det kompensatoriska perspektivet har sin utgångspunkt i medicinsk/psykologisk tradition. Perspektivet beskrivs som att problematiken ligger hos den enskilda individen. En diagnos skall ställas och resurser skall tas in för att hitta rätt undervisningsmetoder för att få ett så normalt fungerande som möjligt.

Perspektiv på läs- och skrivsvårigheter - GUPEA - Göteborgs

En diagnos skall ställas och resurser skall tas in för att hitta rätt undervisningsmetoder för att få ett så normalt fungerande som möjligt. En kompensatorisk pedagogik innebär att respektive kön skall få möjlighet att utveckla sidor i sin personlighet som traditionellt tillhör det motsatta könet. Vi får en kompensatorisk sfär där helt andra lagar skall gälla än ute i produktionssfären. Kompensatorisk pedagogik handlar om att bredda flickors och pojkars traditionella könsroller. Barnen stimuleras att pröva och träna nya förmågor soch situationer.

Det ställer stora krav på rektorerna som också behöver 4.1.1 Det kompensatoriska perspektivet .. 38. Inkludering av elever med funktionsnedsättning … går över från att fokusera på stöd till den enskilda eleven och det kompensatoriska perspektivet (där man utgår från en medicinsk diagnos eller kategorisering) till mer förebyggande åtgärder och proaktiva former av undervisning och lärande (European Agency, 2017b, s.